Menu Zamknij

Akredytacje

Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg uprzejmie informuje, iż aby uzyskać akredytację na mecze Olimpii Elbląg w sezonie 2021/2022 należy uzupełnić poniższy dokument:

AKREDYTACJE – WNIOSEK

oraz przesłać go na adres: promocja@zksolimpia.pl tytułując „Przyznanie akredytacji”. Formularz należy wysłać na w/w adres mailowy, na maksymalnie 48h przed danym spotkaniem. Akredytacje po tym terminie nie będą przyznawane. Akredytacje na sezon lub na rundę przyznawane będą w ciągu 48h przed pierwszym meczem w sezonie/rundzie. Obowiązuje również limit miejsc związany z pojemnością trybuny prasowej na stadionie przy ul. Agrykola 8. W kwestii odbioru akredytacji, a także w przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym promocja@zksolimpia.pl.

W związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19, prosimy wszystkich przedstawicieli mediów o zapoznanie się z poniższymi zasadami organizacji meczów 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022.

Główne wytyczne Klubu dla przedstawicieli mediów

 1. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze lub na rundę należy składać bezpośrednio na adres: promocja@zksolimpia.pl.
 2. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O jej przyznaniu decyduje klub.
 3. Status przyjęcia lub odmowy wniosku zostanie przekazany mailowo w formie odpowiedzi na maksymalnie 48h przed meczem.
 4. Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dot. COVID-19.
 5. Wejście dla mediów na teren obiektu będzie możliwe tylko bramą od strony ul. Wspólnej.
 6. Wywiady przed meczem, w przerwie i po meczu mogą być przeprowadzane także w tunelu.
 7. Fotoreporterzy przebywają w strefie za bandami. Klub ma obowiązek zapewnić dostęp fotoreporterom do strefy za bramkami. Co do zasady powinno to być nie więcej niż po 12 fotoreporterów za każdą z bramek.
 8. Znaczniki musi posiadać każdy kto nie posiada tzw. pełnego dostępu oraz Porządkowi i Stewardzi.
 9. Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika, ale nie zwalnia to ich z konieczności noszenia identyfikatora.
 10. Klub wydaje odpowiednie znaczniki przedstawicielom mediów.
 11. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub – gospodarz prowadzi protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.
 12. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub może obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu lub zwróci go uszkodzonego, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie).
 13. Standardowe oznaczenia i kolory znaczników wskazuje Klub.
 14. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej akredytacji prasowej.
 15. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii w ramach rozgrywek piłkarskich 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022 i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów, przy zachowaniu minimum liczby osób niezbędnych do organizacji meczu oraz zachowania pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczeń zlokalizowanych na stadionie zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa. Zakres stosowania tych przepisów określają odrębne przepisy prawa powszechnego.
 4. Wszystkie osoby przebywające w strefie technicznej w trakcie zawodów powinny zakrywać usta i nos, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inaczej.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące zachowania higienicznych środków ostrożności może określać odrębny regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) w tym zakresie.
 6. W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnego dopuszczają udział publiczności, zasady udziału publiczności w zawodach określają odpowiednie przepisy administracyjne dotyczące liczby widzów oraz warunków organizacji imprez w okresie stanu epidemii COVID-19 oraz właściwe przepisy PZPN.
 7. W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnego nie dopuszczają udziału publiczności, ustala się, iż w trakcie zawodów na stadionie / terenie zawodów mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, przedstawiciele producenta sygnału telewizyjnego, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich, przedstawiciele producenta sygnału TV, mediów, w tym fotografowie, służby medyczne, policja, straż pożarna, osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi) oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.
 8. Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej organizacji zawodów (w tym do kontroli list osób uprawnionych do przebywania na obiekcie) i jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie/terenie zawodów.
 9. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.
 10. Kluby są zobowiązane do przygotowania identyfikatorów dla wszystkich osób, przebywających na stadionie, z wyłączeniem publiczności, zaś wszystkie te osoby są zobowiązane do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów upoważniających ich do poruszania się wyłącznie w określonych strefach. Identyfikatory powinny różnić się kolorem w zależności od dostępu do strefy (rekomenduje się: strefa zero – kolor czerwony). Piłkarze oraz sztaby o ile poruszają się w strojach meczowych/dresach nie mają obowiązku noszenia identyfikatorów.

DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

1.Strefa zero (0) – oznacza strefę boiska, strefę techniczną, miejsca przeznaczone do rozgrzewki, wyjście na murawę, szatnie drużyn i sędziów, korytarz do szatni, pokój delegata meczowego oraz wszelkie miejsca, dodatkowe siedzenia techniczne dla zawodników oraz wszelkie dodatkowe miejsca na trybunach, przeznaczone dla zawodników, pokój kontroli antydopingowej, pokoje medyczne oraz drogi dojścia od autokarów do szatni oraz droga powrotna.

1.1. Strefa 0 jest przeznaczona wyłącznie dla osób niezbędnych do prawidłowego rozegrania zawodów. Co do zasady granicę strefy 0 wyznaczają tablice reklamowe (lub odległość 4 metrów od linii boiska w miejscach, gdzie nie są zainstalowane tablice reklamowe) oraz miejsca przeznaczone dla rozgrzewki zawodników oraz 1,5 metra wokół miejsc przeznaczonych do rozgrzewki.

1.2. W strefie 0 od KO-90’ do KM+60’ może przebywać ograniczona liczba przedstawicieli mediów klubowych (3+3).

2. Strefa jeden (1) – obejmuje wszystkie miejsca poza strefą zero to jest:

 • pozostałą Strefę Brzegu Boiska, znajdującą się poza strefą 0, co do zasady znajdującą się pomiędzy tablicami reklamowymi a trybunami stadionu.

Od strony ławek rezerwowych strefa 1 rozciąga się na dwa metry od granicy zewnętrznej miejsca do rozgrzewki do trybun. Strefa ta jest przeznaczona dla operatorów kamer, przedstawicieli PZPN, PLP/DLP oraz reporterów mających uprawnienia do przeprowadzania wywiadów, fotografów, osób odpowiedzialnych za murawę, operatorów LED, obsługi materiałów reklamowych oraz służb porządkowych lub informacyjnych, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia

 • Trybunę dla Prasy
 • pozostałe trybuny – miejsca dostępne dla osób obecnych na stadionie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnego oraz control room
 • Strefę Wozów
 • pozycje kamerowe na trybunach

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

Konferencja prasowa

 1. Konferencja prasowa odbywa się w sposób ustalony przez klub / organizatora rozgrywek w wyznaczonym miejscu i ustalonym z nadawcą TV i może być przeprowadzona za pomocą wideokonferencji / systemu zdalnego lub stosując następujące środki ochronne;
 2. Podium konferencji prasowej powinno znajdować się w odległości co najmniej 3 m od pierwszego rzędu siedzeń i wszelkich stanowisk fotografów;
 3. Liczba mediów, które mogą uczestniczyć, musi być dostosowana tak, aby odległość 1,5 m między każdą z osób była zachowana;
 4. Pozycje fotografów muszą być zaaranżowane przez organizatora meczu, aby zapewnić minimalną odległość 1,5 m między każdą pozycją a innymi przedstawicielami mediów;
 5. Przedstawiciele mediów muszą mieć założone maseczki ochronne. Podczas konferencji prasowych przedstawiciele mediów mogą zdjąć maseczki zadając pytania pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.

Powyższa treść jest częścią zbioru zasad organizacji meczów 1. i 2. ligi oraz meczów o Puchar Polski na szczeblu centralnym organizowanych przez kluby Ekstraklasy, 1. i 2. ligi w sezonie 2021/2022.

Regulamin akredytacji na sezon 2021/2022 (w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń)

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady pracy mediów na stadionie ZKS Olimpii Elbląg w ramach meczów II ligi w sezonie 2021/2022.

Akredytacje

1. Akredytacje na mecze ZKS Olimpia Elbląg (dalej jako „Klub”) w ramach rozgrywek II ligi przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych (formularzy) dostępnych na oficjalnej stronie Klubu.

2. Akredytacje przyznawane są przez Klub. O terminie składania wniosków, o których mowa
w punkcie 1 powyżej decyduje Klub.

Wnioski o akredytację należy składać na maksymalnie 48h przed danym spotkaniem. Akredytacje po tym terminie nie będą przyznawane. Akredytacje na sezon lub na rundę przyznawane będą w ciągu 48h przed pierwszym meczem w sezonie/rundzie. Obowiązuje również limit miejsc związany z pojemnością Trybuny Prasowej na stadionie przy ul. Agrykola 8.

3. Formularz akredytacyjny (wniosek) musi zawierać dane kontaktowe redaktora naczelnego (imię, nazwisko, funkcja i telefon kontaktowy), które mają na celu ułatwić weryfikację wnioskodawców. Złożone formularze winny spełniać wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Ważne: złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
O przyznaniu akredytacji decyduje Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest na podstawie oceny aktywności dziennikarzy, w tym: obecności na meczach, konferencjach prasowych, spotkaniach, itp.

5. Redakcje mogą wnioskować o maksymalnie trzy akredytacje stałe (tylko w uzasadnionych przypadkach).

6. Klub ma prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej lub przyznania mniejszej liczby akredytacji niż wnioskowano bez podania powodu.

7. Osoba posiadająca akredytację na mecz zobowiązana jest przestrzegać poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w strefach nieprzeznaczonych dla mediów. Strefy są wskazane na awersie akredytacji.

Osobom łamiącym zasady pracy mediów na meczach lub wydarzeniach Klubu odbierana będzie akredytacja czasowo lub na stałe, o czym zdecyduje Klub. Może to nastąpić w przypadku, gdy:

– naruszone zostaną przez daną osobę postanowienia Regulaminu;

– osoba dopuści się nieuprawnionego nagrywania i transmitowania meczów lub wydarzeń. W takim wypadku Klub może również dochodzić swoich praw na drodze prawnej oraz zablokować wydanie akredytacji na czas nieokreślony;

– osoba posługuje się akredytacją innej osoby lub przekazywana jest własna akredytacja innym osobom. Będące w posiadaniu nieupoważnionych osób akredytacje uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty ze strony Klubu lub podmiotów z Klubem współpracujących. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.

Strefy i dostępy

8. Do stref przeznaczonych dla mediów zalicza się obszary, w których media mogą wykonywać swoją pracę podczas meczów II ligi i Pucharu Polski lub innych wydarzeń oznaczone kolejno FOTO/VIDEO lub PRASA. Obszary te oznaczone są także stosownymi kolorami na powyżej wskazanej grafice. Trybuna Prasowa (górny rząd trybuny A2) przeznaczona dla przedstawicieli akredytowanych mediów, posiada 21 miejsc, które stanowią górny limit dla wydanych akredytacji danego typu.

9. Poza wywiadami w Strefie Wywiadów (SW) zabronione jest przebywanie wzdłuż dłuższej linii brzegu boiska po obu stronach, za wyjątkiem oficjalnych mediów klubowych, chłopców do podawania piłek, obsługi medycznej, ekipy technicznej i piłkarzy wraz ze sztabami, służby porządkowej lub służby informacyjnej Klubu odpowiedzialnych za dany obszar. Jedyny wyjątek przysługuje FOTO (fotoreporterom) przed rozpoczęciem spotkania.

10. Prasa poza Strefą Wywiadów (SW) ma dostęp również do Trybuny Prasowej i Sali Konferencyjnej.

11. FOTO/VIDEO ma dostęp do strefy zabramkowej oraz do Sali Konferencyjnej.

12. Pracownicy Klubu, Przedstawiciel PZPN, Lekarz, Steward i Porządkowy mają pełen dostęp za wyjątkiem szatni, chyba że zgodę na to wyrazi Klub.

13. Wstęp do budynku klubowego poza osobami wymiennymi w pkt 10-12 powyżej mają także osoby z akredytacją Kibice – oprawa.

14. Osoby, którym wydano akredytację Kibice – boisko/oprawa są uprawnieni do przebywania w strefie zabramkowej pod trybunami ŁUK 1 i ŁUK 2.

15. Podczas meczu dostęp do strefy brzegu boiska znajduje się pod kontrolą Klubu, działającego w porozumieniu z Delegatem PZPN, na zasadach ustalonych przez organizatora rozgrywek.

16. Wszystkie osoby, za wyjątkiem sędziów, zawodników, sztabu i pracowników Klubu oraz Delegata PZPN muszą nosić  odpowiednie znaczniki – kamizelki identyfikacyjne. Bez znaczników mogą wyłącznie poruszać się:  oficjele – między innymi wręczający nagrody, reporterzy TV pracujący na wizji – jednak z innym oznakowaniem (identyfikatorem w widocznym miejscu) oraz przedstawiciele Klubu wykonujący czynności służbowe. Inne osoby nie są upoważnione do przebywania w strefie brzegu boiska.

17. W szczególnych okolicznościach media mogą otrzymać upoważnienie na pokazywanie pola gry, o ile otrzymają uprzednio zgodę od Klubu, jako media TV posiadające prawa.

Dodatkowe strefy foto podczas meczów domowych Olimpii Elbląg

18. Zespoły wychodzą na płytę boiska w ustalonym czasie przed rozpoczęciem meczu.

19. Sędziowie oraz zespoły ustawiają się w linii przodem do trybuny A2, VIP i A1.

20. Ustawienie ekip TV posiadających prawa i fotoreporterów przed meczem.

21. Pracownicy TV posiadających prawa (prezentacja zespołów i losowanie).

22. Strefa pracy fotoreporterów i ekip TV posiadających prawa podczas meczu – standard.

23. Klub ma prawo rozszerzyć strefę pracy fotoreporterów i ekip TV przy odpowiedniej infrastrukturze (fotoreporterzy i pracownicy TV nie mogą zasłaniać widowni zawodów i/lub materiałów reklamowych).

WAŻNE: fotoreporterzy oraz przedstawiciele VIDEO lub TV nie mogą w żadnym wypadku i w żadnym momencie wkraczać na boisko zarówno przed, w trakcie jak i po meczu. Prawo to przysługuje wyłącznie TV Olimpia Elbląg.

Strefa Szatni

24. Strefa Szatni obejmuje: wejście na murawę, tunel, korytarze wiodące do szatni. Strefa ta jest zarezerwowana dla zawodników i sztabów oraz mediów klubowych (TV Olimpia Elbląg), które mają prawo do wstępu do tej strefy.

25. Zabrania się przebywania w Strefie Szatni osób mogących zakłócić filmowanie przez TV Olimpia Elbląg wejścia zawodników na murawę.

Szatnie

26. Prawo wejścia do szatni mają wyłącznie sztaby wraz z zawodnikami, a także ewentualnie TV Olimpia Elbląg lub telewizja klubowa drużyny gości – wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody trenera danej drużyny i Klubu.

27. Strefa Wywiadów to miejsce na płycie boiska (poza polem gry) przeznaczone do błyskawicznych wywiadów. Znajduje się ono przed ściankami sponsorskimi (jeżeli wstępują, wywiady nie mogą być przeprowadzane na innym tle). Stanowisko ,,Flash Interview” znajdować się może w strefie wejścia na murawę, pomiędzy linią boczną a wejściem do tunelu prowadzącego do szatni lub pomiędzy tunelem i korytarzem do budynku klubowego przy ul. Agrykola 8 po lewej stronie od wejścia.

Strefa dla mediów

28. Klub oddaje do dyspozycji mediów (Prasa + FOTO + VIDEO) przy okazji każdego meczu domowego II ligi:

–  część trybuny A2 – miejsca oznaczone plakietką „MEDIA” – dalej jako „Trybuna Prasowa”;

salę konferencyjną, usytuowaną na 1 piętrze w budynku Klubu przy ul. Agrykola 8;

– Strefę Wywiadów znajdować się może w strefie wejścia na murawę, pomiędzy linią boczną a wejściem do tunelu prowadzącego do szatni lub pomiędzy tunelem i korytarzem do budynku klubowego przy ul. Agrykola 8 po lewej stronie od wejścia.

29. Poza akredytowanymi dziennikarzami na trybunie prasowej mogą przebywać przedstawiciele oficjalnych mediów klubowych.

30. W dniu meczu wstęp do Sali Konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla osób upoważnionych na podstawie właściwych akredytacji.

31. Konferencje prasowe w trakcie rozgrywek II ligi i innych oficjalnych rozgrywek (np. Puchar Polski) odbywają się wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.

Stanowiska dla komentatorów radiowych i TV

32. Klub zapewnia na każdym meczu co najmniej dwa niezależne stanowiska dla komentatorów telewizyjnych i dwa dla komentatorów radiowych. Stanowiska dla komentatorów telewizyjnych znajdują się nad trybuną B2.

Konferencja prasowa po meczu i wywiady

Konferencja prasowa

33. Konferencja prasowa po meczu jest otwarta dla upoważnionych przez Klub mediów i rozpoczyna się w Sali Konferencyjnej ok. 15 minut po końcowym gwizdku.

34. Pierwsi trenerzy każdego zespołu, zobowiązani są do wzięcia udziału w konferencji prasowej.  Przewidziany może być także udział przynajmniej jednego zawodnika drużyny gospodarzy.

35. Konferencję prasową rozpoczynają wypowiedzi przedstawicieli drużyny gości, a następnie przedstawicieli Klubu – gospodarzy. Po tych wypowiedziach przeprowadzany jest wywiad z przedstawicielem drużyny gości, a następie przedstawiciela Klubu – gospodarza.

36. Wszyscy uczestnicy konferencji prasowej muszą być gotowi do odpowiedzi na pytania mediów przez co najmniej 5 minut, licząc od początku wypowiedzi.

37. Jedynie oficjalne media klubowe oraz media posiadające upoważnienie i stosowną akredytację wydaną przez Klub mogą nadawać na żywo przebieg konferencji prasowej.

Wywiady

38. Przeprowadzane są w Sali Konferencyjnej podczas konferencji prasowej po meczu lub w Strefie Wywiadów, o której mowa powyżej.

39. Wszyscy zawodnicy z każdej z drużyn wpisani do protokołu meczowego muszą przejść przez  Strefę Wywiadów, ale nie mają obowiązku udzielania w niej wywiadów.

40. Jedynie oficjalne media klubowe oraz media posiadające upoważnienie i stosowną akredytację wydaną przez Klub mogą nadawać na żywo wywiady w opisanych do tego strefach pracy mediów.

Ścianki sponsorskie

41. Konferencja prasowa oraz wszystkie wywiady muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich wywiadów udzielanych przez zawodników lub inne osoby od momentu wyjścia pierwszego zawodnika na rozgrzewkę przedmeczową do momentu zejścia ostatniego zawodnika lub innej osoby wpisanej do protokołu meczowego z boiska po zakończeniu meczu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wywiadów, podczas których prowadzona jest rejestracja obrazu lub robione są zdjęcia.

Filmowanie pola gry oraz transmisje na żywo

42. Zgodę na filmowanie pola gry ma wyłącznie Klub (TV Olimpia Elbląg) lub podmiot przez Klub do tego wyraźnie uprawniony.

43. Do filmowania pola gry podczas zawodów trybun, strefy brzegu boiska i pozostałych stref jest upoważniona wyłącznie TV Olimpia Elbląg.

44. Podczas zawodów można filmować wyłącznie wydarzenia poza polem gry (reakcje trybun, ławek rezerwowych itp.) z miejsca uzgodnionego przed rozpoczęciem meczu z Klubem. W sytuacjach wyjątkowych media audiowizualne, które zechcą filmować pole gry muszą wystąpić o jednorazowe pozwolenie do Klubu.

45. Wniosek o pozwolenie na filmowanie pola gry musi być złożony do klubu nie później niż 72h przed danym meczem. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wcześniejsze uzyskanie stosownej akredytacji od Klubu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pozwolenia Klub jest odpowiedzialny za wydanie odpowiednich znaczników (kamizelek z napisem VIDEO) na mecz dla ekipy TV, które uprawniają do filmowania pola gry.

46. Nie później niż 60 minut przed meczem ekipa TV wraz z zatwierdzonym pozwoleniem na filmowanie pola gry powinna odebrać odpowiednie znaczniki – kamizelki w miejscu wskazanym przez Klub.

Znaczniki – kamizelki – ogólne zasady

47. Znaczniki musi posiadać każdy kto nie posiada tzw. pełnego dostępu oraz Porządkowi i Stewardzi.

48. Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika, ale nie zwalnia to ich z konieczności noszenia identyfikatora.

49. Klub wydaje odpowiednie znaczniki przedstawicielom mediów.

50. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub – gospodarz prowadzi protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.

51. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub może obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu lub zwróci go uszkodzonego, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie).

Standardowe oznaczenia i kolory znaczników wskazuje Klub.

Postanowienia końcowe

52. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej   akredytacji prasowej.

53. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.

54. Akredytacja prasowa nie upoważnia do korzystania z parkingu Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8, 83-200 Elbląg.