Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

17 sierpień

Kapsle na obóz treningowy dla Olimpii!

Kapsle na obóz treningowy dla Olimpii!

Już teraz możesz nam pomóc wysłać drużynę na obóz treningowy, dzięki akcji organizowanej przez Tyskie. Nie potrzeba wiele. Zadanie jest bardzo proste!

Pijesz piwo Tyskie? Nie wyrzucaj kapsla! Zabierz go ze sobą do sklepu lub pod stadion. Od początku sierpnia do końca października na stadionie przy Agrykola 8 i w niemal wszystkich sklepach pojawią się urny na kapsle Tyskiego. Jeśli uda nam się uzbierać 40 000 kapsli Tyskie przekaże 15 000 zł na obóz treningowy dla drużyny.

Liczy się każdy kapsel. Wszyscy razem tworzymy drużynę! Zbieraj jak najwięcej kapsli, namów znajomych do wzięcia udziału w akcji i razem wrzucajcie je do urn. Lista sklepów, w których można znaleźć urny dostępna w późniejszym terminie. Zapraszamy!

Regulamin akcji

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁORGANIZACJI AKCJI PROMOCYJNEJ

 „Tyskie wspiera emocje – zbieraj kapsle na Olimpię Elbląg”


Organizatorzy

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Tyskie wspiera emocje – zbieraj kapsle na Olimpię Elbląg” (dalej "Akcja") jest KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, nr NIP 646-03-25155 (dalej "Organizator") we współpracy z Związkowy Klub Sportowy OLIMPIA ELBLĄG z siedzibą w Elblągu, pod adresem: Agrykola 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Elblągu pod nr KRS 0000311265, NIP: 578-287-46-02, REGON: 171018177 (dalej Klub) oraz podmiotów prowadzących sklepy w których sprzedawane są produkty Organizatora (dalej „Sklepy”), które przystąpiły do współorganizacji Akcji (dalej „Detaliści”).

 2. Akcja odbywa się w oparciu o zapisy niniejszych Ogólnych Warunków oraz przepisy prawa polskiego.

 3. Akcja skierowana została do kibiców klubu Olimpii Elbląg.

 4. Celem Akcji jest uatrakcyjnienie oferty sprzedaży produktów Organizatora w Sklepie, a w szczególności piwa produkowanego pod marką TYSKIE i powiększenie wolumenu tej sprzedaży. Realizacja tych celów leży w interesie organizatorów, a może być osiągana między innymi w drodze budowania wzrostu rozpoznawalności marek Tyskie sprzedawanych w Sklepie i umacniania pozytywnego wzorca tych marek wśród Uczestników.


Czas trwania Akcji

 1. Akcja będzie prowadzona w dniach od 01.08.2015 r. do 29.02.2015 r. (dalej „Czas trwania Akcji”).


Sklepy

 1. Do współorganizacji Akcji mogą przystąpić Detaliści prowadzący w swoim Sklepie sprzedaż produktów Organizatora marki TYSKIE, którzy otrzymają od Organizatora ofertę współorganizacji Akcji.

 2. Aby przystąpić do współorganizacji Akcji, właściciel Sklepu (lub wyznaczona przez niego osoba) powinien złożyć oświadczenie o przystąpieniu Sklepu do współorganizacji Akcji poprzez złożenie podpisu na ekranie przenośnego elektronicznego urządzenia Przedstawiciela Handlowego KP SA, zwanego „Laptopem” oraz przyjąć materiały dotyczące Akcji.

 3. Złożenie podpisu na Laptopie, zgodnie z pkt. 6, jest równoznaczne z przystąpieniem do współorganizacji Akcji przeprowadzonej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Ostateczny termin przystąpienia do współorganizacji Akcji upływa w dniu przedstawienia oferty przez PH KP w tracie wizyty handlowej w Sklepie.

 5. Gastronom przystępując do współorganizacji Akcji wyraża na umieszczenie w Sklepie urny do zbierania kapsli.


Zasady Akcji

 1. W ramach wspólnych działań w ramach Akcja, Detalista zobowiązuje się zachęcać kibiców Klubu do zbierania kapsli po piwie następujących marek: Tyskie Gronie, Tyskie Klasyczne, Tyskie Radler (dalej „Kapsle”) oraz wrzucania ich do specjalnie przygotowanej małej urnie (dalej „Urna”) wystawionej w Sklepie oraz dużej urnie w siedzibie klubu Klubu, przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

 2. W zależności od ilości Kapsli wrzuconych przez Uczestników do Urny w Czasie trwania Akcji możliwe jest osiągnięcie następujących progów (dalej „Progi”):

  1. Próg I – za zebranie co najmniej 20.000 kapsli

  2. Próg II – za zebranie co najmniej 40.000 kapsli

Osiągnięty Próg weryfikuje przedstawiciel handlowy Organizatora (dalej „Przedstawiciel”) po dokonaniu sprawdzeniu wszystkich Urn, po upływie Czasu trwania Akcji.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w szczególności poprzez weryfikację osiągniętego progu, a także zgodność Kapsli z markami uczestniczącymi w Akcji.

 2. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Detalisty ze współorganizacji Akcji w przypadku, gdy do Urny będą wrzucane kapsle innych marek piwa, niż wskazane w niniejszym Regulaminie.

 3. W zależności od osiągniętego w Czasie trwania Akcji Progu, KP przekaże określoną kwotę Klubowi – z przeznaczeniem na obóz treningowy dla drużyny (40.000 kapsli) lub na sprzęt sportowy dla klubu (20.000 kapsli):

  1. Za osiągnięcie Progu I Klub otrzyma kwotę w wysokości 4500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

  2. Za osiągnięcie Progu II Klub otrzyma kwotę w wysokości 14500 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych)

z tym zastrzeżeniem, że Klub w ramach całej Akcji może otrzymać maksymalnie kwotę wymieniona w pkt. 14 lit. b.

 1. Kwota zostanie zapłacona Klubowi na zasadach określonych w łączącej je umowie.

 2. W ramach Akcji Organizator nie będzie zbierał jakichkolwiek danych osobowych sprzedawców - pracowników lub współpracowników Sklepów.


Zobowiązania Detalisty

 1. W ramach wspólnych działań, Detalista zobowiązuje się do zapewnienia w Sklepie pełnej dostępności piwa marki Tyskie w czasie trwania Akcji.

 2. W celu poinformowania o Akcji klientów dokonujących zakupów w Sklepie Detalista zobowiązany jest do poinformowania o prowadzonych działaniach promocyjnych poprzez umieszczenie w Sklepie materiałów informacyjnych otrzymanych od PH KP.

 3. W ramach wspólnych działań, Organizator zapewni materiały promocyjne dotyczące Akcji (tj. plakat oraz urnę na kapsle). Ww. materiały zostaną dostarczone przez PH KP w ilości według uznania Organizatora. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony przez Detalistę lub osobę przez niego upoważnioną poprzez podpisanie stosownego protokołu wydania udostępnionego przez PH KP.

 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych materiałów informacyjnych w okresie od dnia zakończenia Akcji, PH KP może dostarczyć Detaliście nowe materiały informacyjne w miejsce tych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu po udokumentowaniu przez Detalistę faktu uszkodzenia lub zniszczenia. Ostateczna decyzja o dostarczeniu nowych materiałów informacyjnych w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych zależy od swobodnego uznania Organizatora.

 5. Po zakończeniu Akcji Detalista zobowiązany jest usunąć ze Sklepu materiały informacyjne oraz zniszczyć takie materiały – we własnym zakresie i na własny koszt - w sposób nie narażający dobrego imienia Organizatora.


Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz zostanie doręczony każdemu Sklepowi biorącemu udział w Akcji, zaś informacje na temat Akcji będą także dostępne pod numerem Infolinii.

 2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Akcji, może znajdować się na produktach oraz materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tam zawarte mają charakter jedynie informacyjny.